Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: Słupsk, 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3 - adres korespodnencyjny
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Statut
Statut Słupskiego Towarzystwa Brydżowego


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§.1. Stowarzyszenie nosi nazwę Słupskie Towarzystwo Brydżowe (w skrócie STB), zwane dalej Towarzystwem.
§.2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar powiatu słupskiego, a siedzibą jego władz miasto Słupsk.
§.3. STB posiada osobowość prawną.
§.4. STB może być członkiem regionalnych i krajowych organizacji o podobnym zakresie działania.

§.5. STB może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§.6.
1.STB działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy - prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z niniejszym statutem.
2.STB podlega wpisowi do rejestru w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej działającym przy Urzędzie Miejskim w Słupsku.

§.7.
STB opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

§.8.
1.Jednostkami organizacyjnymi STB mogą być kluby, sekcje i koła, a także inne jednostki regionalne i specjalistyczne.
2.Jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną.

Rozdział II
Cele i środki działania
§.9.
1.Podstawowym celem STB  jest upowszechnienie i rozwój sportu w dyscyplinie brydż sportowy na terenie objętym zakresem jego działania.

2.STB:
1.Wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory brydża porównawczego - szczególnie w działalności wśród młodzieży.
2.szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie.
3.krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kulturalnych obyczajów.
4.uczestniczy w zwalczaniu nałogu palenia.
5.upowszechnia wiedzę o historii i teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym.
6.współdziała i udziela fachowej pomocy organizacjom i klubom działającym na polu brydżowym.


§.10.
STB realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. umożliwianie zrzeszania się miłośnikom brydża w jednostkach organizacyjnych.
2. organizowanie i prowadzenie:
a) wszystkich typów zawodów brydża sportowego zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa;
b) szkolenie sędziów i zawodników oraz wnioskowanie o nadawanie im uprawnień czy odznaczeń;
3.ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża porównawczego:
a) kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek a następnie ich realizację;
b) prowadzenie klasyfikacji sportowej;
c) prowadzenie ewidencji sekcji, zawodników, sędziów,  szkoleniowców i działaczy.
4. ponadto:
a) prowadzenie rejestracji zawodów, wyników, oraz ewidencji; dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej;
b) występowanie o nadanie oznak i odznaczeń oraz nakładanie kar dyscyplinarnych i prowadzenie ich ewidencji;
c) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego;
d) otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego w formie imprez środowiskowych i branżowych;

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§.11.
Członkowie STB dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
§.12.
1. Członkami zwyczajnymi STB są kluby, sekcje sportowe, koła oraz inne instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną prowadzące działalność sportową, sportowo-rekreacyjną lub kulturalną, oraz pełnoletnie osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęte do STB.
2. Członkiem zwyczajnym pośrednim STB może być
a). małoletni w wieku 16-18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu pisemnej deklaracji członkostwa i przyjęciu przez Zarząd STB.
b). małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, po złożeniu pisemnej deklaracji członkostwa i przyjęciu przez Zarząd STB.
3. Młodzież szkolna może być zrzeszona w szkolnych sekcjach, kołach, klubach brydża porównawczego, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym statucie i za zgodą rodziców.

§.13. Zarząd STB przyjmuje członków zwyczajnych na podstawie pisemnego zgłoszenia, podejmując w tym zakresie uchwałę w terminie 30 dni od złożenia deklaracji.

§.14.
Członkowie zwyczajni STB mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zjeździe Delegatów STB za pośrednictwem delegatów wybranych w oparciu o uchwalone przez Zarząd STB zasady wyborcze;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz STB;
3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności STB;
4) uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez STB.

§.15.
Członkowie zwyczajni STB są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz przepisów obowiązujących w sporcie;
b) godnego reprezentowania STB;
c) regularnego opłacania składek i innych opłat STB, określonych w uchwałach regulaminach i przepisach związkowych.
§.16.
1. Członkostwo zwyczajne Towarzystwa ustaje w przypadku:
a) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań;
b) skreślenia z listy członków wskutek nieopłacenia składki członkowskiej na następny rok w terminie ogłoszonym w komunikacie;
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały władz Towarzystwa w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
d) rozwiązania się Towarzystwa.

2. Członek STB może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd STB w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań i celów związku lub innego naruszenia postanowień statutu. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

3. Od decyzji o skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich członkom zwyczajnym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu STB.

§.17. Na wniosek Zarządu STB osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża porównawczego uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów STB może być nadana godność członka honorowego. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§.18.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zgłasza poparcie dla działalności STB i zadeklaruje dowolną formę wsparcia rzeczowo-finansowego i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do STB.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd STB.

§.19.
Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela lub osobiście w Walnych Zjazdach Delegatów STB;
b) zgłaszać wnioski, postulaty skargi itp. dotyczące działalności STB;
c) korzystać z innych szczególnych uprawnień nadanych uchwałą Zarządu STB.

Rozdział IV
Władze Związku
§.20.
Władzami naczelnymi STB są:
1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”;
2. Zarząd (w skrócie  Z STB);
3. Komisja Rewizyjna (w skrócie KR STB)

§.21.
1.Władze STB pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji w Z STB i KR STB.
3.Zasady wyboru władz STB uchwala każdorazowo Zjazd.
4.Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

§.22.
1.Kadencja władz naczelnych STB trwa cztery lata.
2.Delegaci na Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów STB.

§.23. Zarząd  i Komisja Rewizyjna mają prawo na zwolnione w czasie kadencji miejsca dokooptować nowych członków. Liczba nowych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru.

§.24. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej.

WALNY ZJAZD DELEGATÓW  STB

§.25.
1. Najwyższą władzą STB jest Walny Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Dla ważności obrad i uchwał Zjazdu w I terminie wymagana jest obecność połowy delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum – uchwały Zjazdu zwołanego w II terminie zachowują ważność niezależnie od liczby obecnych i delegatów.

§26.
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata i biorą w nim udział:
a) z głosem stanowiącym delegaci wybrani wg. zasad uchwalonych przez STB;
b) z głosem doradczym członkowie władz naczelnych STB, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście - nie będący delegatami.
c) o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu Zarząd STB zawiadamia delegatów, co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
d) Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd STB.

§.27.
Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu należy:
a) wybór Prezesa STB, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
b) uchwalanie generalnych kierunków działalności STB oraz zadań dla władz Towarzystwa;
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Towarzystwa;
d) podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Z STB;
e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
f) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez delegatów i władze STB;
g) uchwalanie i zmiany statutu;
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia lub skreślenia członka zwyczajnego STB.

§.28.
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd STB zwoływany jest:
a) z inicjatywy Zarządu STB
b) przez Zarząd STB na wniosek Komisji Rewizyjnej STB
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych STB lub, co najmniej 1/3 delegatów na zwyczajny Zjazd
2. Zarząd STB zwołuje nadzwyczajny Zjazd w terminie 7 dni od daty podjęcia postanowienia lub wniosku.
3. Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany
4. W nadzwyczajnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd zwyczajny oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.

ZARZĄD  STB

§.29.
1. Zarząd STB składa się z 4 ÷ 6 osób i Prezesa Zarządu.
2. Zjazd dokonuje wyboru Prezesa i członków Zarządu STB, natomiast Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu wybierając spośród swoich członków: I v-prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. W razie ustąpienia Prezesa STB w czasie jego kadencji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, do czasu nowych wyborów, obowiązki przejmuje I v-prezes.
4. W przypadku niewykonywania przez członka Zarządu jego obowiązków Z STB może na wniosek Prezesa podjąć decyzję o jego odwołaniu z Z STB. Uchwała wymaga większości głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.

§.30.
1.Zarząd STB działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulamin ustalającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji poszczególnych członków i ogniw Zarządu.
2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§.31.
Do kompetencji Z STB należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu,
2. rejestracja członków zwyczajnych i przyjmowanie w poczet STB członków wspierających;
3. uchwalanie kalendarza sportowego STB oraz planu pracy Zarządu, planów finansowych, preliminarzy i budżetu;
4. uchwalanie i wydawanie regulaminów zawodów brydża porównawczego organizowanych przez Towarzystwo, instrukcji organizacyjnych i sportowych, komunikatów informacyjnych;
5. powołanie i rozwiązywanie zespołów problemowych, wydziałów, komisji lub stanowisk do wykonania określonych zadań lub rozwiązania problemów;
6. zatwierdzanie regulaminów ogniw Zarządu oraz ocena ich działalności;
7. decydowanie o przystąpieniu STB do regionalnych i krajowych organizacji;
8. uchwalanie wysokości opłat i składek; podjęcie uchwał w sprawie wydatków STB,
9. nadzór nad działalnością Prezesa;
10. występowanie z wnioskami odznaczeń działaczy i zawodników odznakami PZBS, państwowymi. sportowymi i innymi.
11. podejmowanie uchwał o zawieszeniu i skreśleniu członków zwyczajnych i innych decyzjach dyscyplinarnych w stosunku do członków STB;
12. wykonywanie innych funkcji określonych w statucie lub przekazanych przez Zjazd.


PREZES STB
§.32.
1. Prezes STB lub w razie jego nieobecności zastępujący go v-prezes kieruje działalnością Z STB, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Z STB; czuwa nad przestrzeganiem przepisów statutu i uchwał STB.
2. Prezes STB reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych przez STB.
3. W okresie między zebraniami Z STB Prezes STB podejmuje decyzje w sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki, a objętych kompetencją tego organu, o czym informuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA
§.33.
1. KR STB składa się z 3 członków.
2. KR STB wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. KR przedkłada Zjazdowi sprawozdania i informacje oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium dla Z STB.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli KR STB przedkłada Z STB.
5. Do zadań KR STB należy:
1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,
2. kontrolowanie działalności STB,
3. występowanie do Z STB oraz Prezesa STB z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zadania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie członków Zarządu z pełnionych funkcji.

§.34.
1.Z STB jest zobowiązany zapoznać się z wystąpieniami KR na swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich,
2.Przewodniczący KR STB lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Z STB z głosem doradczym.

Rozdział V
Nagrody, odznaczenia, kary
§.35.
1. Towarzystwo ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża działaczy, zawodników, szkoleniowców i sędziów oraz osób nie będących członkami STB, a zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji brydża porównawczego.
2. Zarząd STB może występować o nadanie odznaczeń i przyznanie nagród państwowych i ogólno sportowych dla członków Towarzystwa.

§.36.
1. Towarzystwo ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych STB działaczy, szkoleniowców i sędziów.
2. Jako obowiązujący w STB przyjęto tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaj kar podane w aktualnym regulaminie dyscyplinarnym PZBS.

Rozdział VI
Fundusze STB
§.37.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. składki i opłaty członkowskie,
2. wpływy z zawodów brydżowych,
3. wpływy z działalności statutowej,
4. darowizny, zapisy, dotacje  i subwencje,
5. inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej.

§.38. Funduszami STB zarządza Z STB

§.39. Dla ważności oświadczeń związanych z dysponowaniem funduszami STB wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch osób: Prezesa lub I v-Prezesa STB oraz członka Zarządu.


Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie STB
§.40.
1.Zmiany statutu uchwala zwyczajny Zjazd większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2.Uchwałę w sprawie rozwiązania STB podejmuje Zjazd. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać przeznaczenie funduszy i sposób likwidacji.

§ 41. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje zwyczajnemu Zjazdowi STB.Najnowsze informacje
OOBonka - wyniki 05-06-2023
2023-06-05 
W Szczecinku - wyniki 04-06-2023
2023-06-04 
Noc w Podkowie - wyniki 03-06-2023
2023-06-04 
Regulamin XVI Letniego Grand Prix Ustki w brydżu sportowym
2023-05-31 
Komunikat nr 9/2023 zawierający Regulamin cyklu rozgrywek brydżowych „Raz-Dwa-Trzy”
2023-05-30 
Uchwała nr_3_2023
2023-05-30 
XIL GP Ustki - wyniki 30-05-2023
2023-05-30 
OOBonka - wyniki 29-05-2023
2023-05-29 
OOBonka - wyniki 15-05-2023
2023-05-29 
Brydżysta NOT-u Lato 2023
2023-05-27 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015